28 Temmuz 2008 Pazartesi

Yasal Uyarı

Yasal uyarı babında bir şeyler söylemem gerekiyor sanırım.

Bu sitede yayınlanmakta olan listede vakti zamanında yer almış veya yer almakta olan herhangi bir siteyle yasaklisiteler.blogspot.com'un hiçbir ilişkisi yoktur. Liste sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir sitenin bu listede bulunması yasaklisiteler.blogspot.com'un ilgili siteyi tasvip ettiği anlamına gelmez.

İlgili yasa

Türkiye'de internet sitelerine erişimin durdurulması, 4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilen 5651 sayılı "İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİL­MESİ HAKKINDA KANUN" başlıklı kanunla düzenleniyor.

Bu kanunun 8. maddesinde sıralanan suçların işlendiğine dair yeterli şüphe varsa erişimin engellenmesi kararı alınıyor.

Bu suçları kanun metninden alıntılıyorum:

"a) 26/9/2004 ta­rih­li ve 5237 sa­yı­lı Türk Ce­za Ka­nu­nun­da yer alan;

1) İn­ti­ha­ra yön­len­dir­me (mad­de 84),
2) Ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı (mad­de 103, bi­rin­ci fık­ra),
3) Uyuş­tu­ru­cu ve­ya uya­rı­cı mad­de kul­la­nıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­ma (mad­de 190),
4) Sağ­lık için teh­li­ke­li mad­de te­mi­ni (mad­de 194),
5) Müs­teh­cen­lik (mad­de 226),
6) Fu­huş (mad­de 227),
7) Ku­mar oy­nan­ma­sı için yer ve im­kân sağ­la­ma (mad­de 228),
suç­la­rı.

b) 25/7/1951 ta­rih­li ve 5816 sa­yı­lı Ata­türk Aley­hi­ne İş­le­nen Suç­lar Hak­kın­da Ka­nun­da yer alan suç­lar."

Hiç yorum yok: